:: Mladen Miljanović

SM-Artattack, 2007

Rad “SM-Artattack” se koristi strategijom simulacije u unošenju u kartu potencijalnog kretanja “umjetničkog terorizma” prema zapadu, s bosanskim predznakom. On je konceptualizovan kao “top secret plan” u izolaciji, sa tendencijom dekodiranja šifre infiltracije u internacionalni kulturni sistem. Na taj način svojevrsni simulakrum virtuelnog upada u galerijsko-umjetnički sistem svijeta umjetnosti, stvara referentni okvir za iščitavanje rada sa ponuđenih diskurzivnih tački. Umberto Eco pretpostavlja da je svaka poetika “kao operativni projekt” istodobno i “komunikacijski projekt”, što može da postavi pitanje savremenih umjetničkih strategija.

www.mladenmiljanovic.com

——————————

SM-Artattack, 2007

“SM-Artattack” uses a strategy of simulation of charting of potential terrorist attacks towards the West, with the Bosnian signifier. The work is conceptualised as a ‘Top Secret Plan’, which aims to decode the code for infiltration into an international cultural system. In this way a particular simulacrum of the visual breaks into a gallery or an art system, creating the referential framework for interpretation from offered discursive points. Umberto Eco suggested that every poetics that functions as an ‘operative project’ is simultaneously a ‘communicational project’, a concept that can lend further dimension to contemporary art strategies.

www.mladenmiljanovic.com

%d bloggers like this: