istorijat :: history

KRATAK ISTORIJAT MEMORIJALA NADEŽDE PETROVIĆ

Prva izložba Memorijala, koji je osnovao Narodni odbor opštine Čačak, otvorena je 1. septembra 1960. godine u čačanskoj gimnaziji . Na izložbi je osamnaestoro umetnika iz Srbije predstavilo četrdeset četiri slike. Idejni tvorac Memorijala je Slobodan Sanader, tadašnji direktor Narodnog muzeja u Čačku, a ime manifestaciji dao je Božidar Zlatić, tadašnji načelnik za kulturu opštine Čačak. Godinu dana nakon osnivanja Memorijala osnovana je Umetnička galerija ’’Nadežda Petrović’’ koja je u potpunosti preuzela organizaciju Memorijala. Do sada je na 24 izložbe Memorijala učestvovalo preko 500 umetnika i umetničkih grupa, a u samoj Galeriji, čije je osnivanje inicirano Memorijalom, izlagalo je preko 1600 umetnika. Izložba Memorijala bila je u početku jugoslovenskog karaktera, a o izboru umetnika brinuo je organizacioni odbor. Od XIII Memorijala, održanog u jesen 1984. godine, ustanovljava se pozicija selektora, koja je omogućila novi koncept tako da dotadašnje revijalne slikarske izložbe postanu autorske.

Novi momenat u istorijatu je izložba XIX Memorijala, koja selekcije proširuje u medijskom smislu, pa je od tada Memorijal Nadežde Petrović autorska izložba savremenih vizuelnih tendencija. Poseban trenutak na Memorijalu je koncepcija Jovana Despotovića, rađena za jubilarni XX Memorijal 1998. godine sa temom „Umetnost i angažovanost devedesetih“, kada je izložba bila jedinstven odgovor na težak politički trenutak u zemlji. Promene posle 2000. godine inicirale su i preispitivanja daljeg identiteta manifestacije. Kao plod tih previranja ustanovljena je internacionalna dimenzija izložbe, manifestacija je od strane gradske skupštine proglašena od značaja za kulturu grada, uvedene su pozicije Direktora i Umetničkog direktora Memorijala, a 2007. godine, na 24. Memorijalu, po prvi put je angažovan i inostrani selektor.

———————————-

BRIEF HISTORY OF THE NADEŽDA PETROVIĆ MEMORIAL

The First Memorial exhibition, founded by the National Committee of Čačak Council, was opened on September 1, 1960 in Čačak Gymnasium. At that exhibition, eighteen artists from Serbia were represented by fourty-four paintings. Its originator was Slobodan Sanader, then the director of the National Museum in Čačak, and the manifestation was given its name by then municipal prefect for culture in Čačak, Božidar Zlatić. One year later, Art Gallery ’’Nadežda Petrović’’ was founded, and it took over the subsequent organisation of the Memorial. So far, the Memorial hosted over 500 artists and art collectives, and the Gallery that grew from the Memorial has shown over 1600 artists. The Memorial exhibition was initially a pan-Yugoslav manifestation organised by a development committee. Starting from the Thirteenth Memorial (autumn 1984) the event was curated by a selector, which enabled its development from a revue format to curated exhibitions. The Nineteenth Memorial (1997) expanded the media format, so Memorijal Nadežda Petrović became a curated exhibition of visual tendencies in contemporary art. The jubilee Twentieth exhibition, based on the concept of Jovan Despotović on the theme Art and Activism of the Nineties (1998), was another key moment in life of the Memorial, as the exhibition engaged with the political tendencies in the country. Changes that ensued afer 2000 initiated further questioning of identity of the manifestation. As a result, the exhibition had become international, and was given a greater significance by the Municipal Council. The new positions of Director and Art Director of the Memorial were established, and the Twenty-fourth Memorial (2007) involved an international curator.

%d bloggers like this: